Výpověď - ilustrační foto

Zdroj: Canva

I konec může být nový začátek. V naší sérii HR článků pro vedoucí už jsme ušli velký kus cesty – od inzerátu, přes výběr nového člena týmu, jeho zaškolení a odměňování a dnes vám přestavíme 4 způsoby, jak ukončit spolupráci se zaměstnancem důstojně a s péčí.

Pokud komunikace v domově probíhá otevřeně, odchod kolegy/ně většinu zaměstnanců nezaskočí. Nicméně i v ideálně nastaveném prostředí může být ukončení pracovního poměru náročné. Abyste předešli zbytečným nedorozuměním a nemilým překvapením, je dobré si celý postup pečlivě připravit po lidské i formální resp. právní stránce. Ukončení pracovního poměru je součástí péče o zaměstnance a mělo by probíhat v souladu s hodnotami a vizí domova.

 

1. ODCHOD VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ

Zkušební doba je zpravidla tři měsíce a slouží k tomu, aby se nový kolega seznámil s vizí a hodnotami (se kterými se může ale také nemusí sžít), dále byl podpořen a plně zaškolen v pracovních postupech, komunikaci v rámci kolektivu, přístupu a jednání s klienty domova atd. Zrušit pracovní poměr ve zkušební době může zaměstnavatel i zaměstnanec z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu. Zaměstnavateli doporučujeme pracovní poměr ukončit alespoň tři dny (ne-li dříve) před uplynutím zkušební doby.

2. UKONČENÍ DOHODOU

Dohoda je nejjednodušším způsobem, jak ukončit spolupráci. Musí mít písemnou formu a zahrnovat vše, na čem se obě strany dohodly. Dohoda je také vítanou možností řešení náročné situace, jakou je např. hrubé nebo méně závažné porušení pracovních povinností za strany zaměstnance, kterou by jinak bylo třeba řešit buď okamžitým zrušením pracovního poměru, nebo výpovědí s dvouměsíční výpovědní dobou.

Nabídka dohody za určitých podmínek (např. několikaměsíční odstupné) může být pro odcházejícího člověka i pro vedení dobrým řešením. Je možné využít tzv. překážek v práci, kdy zaměstnanec dostane placené volno a má dostatek prostoru si najít novou práci, zatímco zaměstnavatel se nemusí obávat dalšího porušení pracovních povinností.

3. VÝPOVĚĎ

Výpověď je jednostranný úkon, kterým může být pracovní poměr ukončit jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. V případě zaměstnance může být výpověď podaná bez uvedení důvodu a vždy platí dvouměsíční výpovědní doba. Naopak zaměstnavatel může legálně dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu stanoveného zákoníkem práce. Toto je třeba mít na paměti a způsob a důvod ukončení konzultovat s personálním oddělením, pokud tato možnost existuje. Jestliže se nejedná o výpověď z organizačních důvodů (např. zrušení pozice, výpověď pro nadbytečnost), jsou prvním krokem vytýkací dopisy, které vždy musí předcházet výpovědi. Tato písemná upozornění mají sloužit k nápravě, ale pokud k ní však nedojde, stávají se podkladem pro výpověď.

Co musí obsahovat vytýkací dopis

Vytýkací dopis musí být zaměstnanci předán:

 • alespoň dvakrát v průběhu šesti měsíců za stejné porušení povinnosti
 • třikrát v průběhu šesti měsíců za různá porušení pracovních povinností

Ve vytýkacím dopise musí být uvedeno upozornění na možnost výpovědi ze strany zaměstnavatele v případě dalšího porušení pracovních povinností.

Nejčastějším důvodem k výpovědi dané zaměstnavatelem je soustavné méně závažné porušování pracovních povinností zaměstnancem, např.:

 • opakované pozdní příchody, nedodržování pracovní doby nebo opouštění pracoviště bez souhlasu vedoucího
 • nedodržování pracovních postupů, harmonogramů a jiných předpisů
 • nedodržování hodnot a etického kodexu domova

Všechna porušení pracovních povinností je vhodné popsat v pracovním řádu, se kterým je zaměstnanec seznámen nejlépe při úvodním školení nebo postupně během zkušební doby. Pokud nemáte sepsaný pracovní řád, můžete se ve věci porušení pracovních povinností odvolávat na jiné existující dokumenty, např. pracovní smlouvu či etický kodex.

💡 MILÉ DOPORUČENÍ
Kdo je připraven, není ohrožen a nemile zaskočen. Proto doporučujeme pravidelně kontrolovat, zda existující dokumenty (pracovní řád, zaměstnanecká smlouva, etický kodex) skutečně popisují aktuální situace a odpovídají potřebám organizace.

4. OKAMŽITÉ UKONČENÍ

V situacích, kdy dochází k porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem, přistupujeme obvykle k okamžitému zrušení pracovního poměru.

Níže najdete příklady z praxe. Vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádně citlivou situaci, kdy je v sázce pověst domova, doporučujeme jednat rychle a zároveň konzultovat s personalistou i ředitelem domova.

Příklady porušení pracovních povinností obzvlášť hrubým způsobem:

 • hrubá urážka kolegy, klienta nebo rodinného příslušníka
 • požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek na pracovišti a v pracovní době
 • vynášení potravin či jídel určených klientům
 • pořizování fotografií či jiných záznamů klienta a kolegů s cílem upozornit na porušování pracovních povinností, nekvalitní práci aj.

Všechna porušení pracovních povinností je vhodné popsat v pracovním řádu a dobře vysvětlit při úvodním školení nebo postupně během zkušební doby.

Klíčová role svědka

Proč je důležitá přítomnost svědka při předávání vytýkacího dopisu nebo výpovědi:

 • v případě sporu dosvědčí, jak byly vytýkací dopis nebo výpověď předány
 • v případě, že zaměstnanec odmítne přijmout vytýkací dopis nebo výpověď, svědek svým podpisem na dokumentu potvrdí, že k předání došlo a kdy
 • svědek může být oporou vedoucího v případě neočekávané reakce zaměstnance

ROZLOUČENÍ TÝMU

Při odchodu kolegy/ně je klíčové mluvit o aktuální situaci otevřeně a s citem, protože každý odchod může ovlivnit atmosféru v pracovním týmu. Je tedy důležité stručně vysvětlit důvody odchodu a zůstat konzistentní při sdělování informací, což může předejít spekulacím a nespokojenosti v týmu. Odchod kolegy/ně může být zároveň vhodnou příležitostí k vyzdvižení hodnot domova a jejich připomenutí (např. pokud zaměstnanec urazil hrubým způsobem klienta, je jeho odchod příležitostí ocenit tým, že jedná s klienty s úctou, a zároveň zdůraznit, že jiné jednání není přípustné).

S důkladnou přípravou a otevřenou komunikací zvládnete rozloučení s minimem stresu a napětí na pracovišti. Buďte transparentní a respektujte potřeby všech zúčastněných stran. Jedině tak udržíte příjemnou atmosféru v organizaci a posílíte dobré pracovní vztahy.

🧡

Milé tipy z MILY

Toto je v pořadí šestý ze série článků, ve které se věnujeme tématům z oblasti personalistiky, náboru, mezioborové spolupráce v rámci zařízení apod. Pokud byste měli jakékoli otázky k tomuto tématu, napište nám. Rádi se jim budeme věnovat a podělíme se s vámi o své zkušenosti.

PŘEČTETE SI TAKÉ:

6 tipů: Jak na pohovor

3 tipy: Jak efektivně vybrat nového pečovatele

5 tipů: Kde najít pečující

4 tipy: Co nezapomenout napsat do inzerátu pro pečovatele

Jak odměnit své zaměstnance a jaké benefity jim nabídnout

 

Reg. č.: CZ.03.03.01/00/22_021/0000416, na projekt je poskytována finanční podpora EU.

Logo EU a MPSV