OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup prostřednictvím webových stránek https://www.mila.je.
 2. Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Jsme MILA, z.s., sídlem Wuchterlova 362/11, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO 075 43 654, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 70981 (dále jen „Prodávající”).
 3. Kupujícím dle těchto obchodních podmínek může být spotřebitel (dále jen „Kupující spotřebitel“) nebo právnická osoba či osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „Kupující podnikatel“). Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Pokud jsou podmínky pro Kupujícího spotřebitele a Kupujícího podnikatele obdobné, jsou souhrnně označeni jako „Kupující“.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://www.mila.je.

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, OZNAČENÍ PRODUKTU, OBJEDNÁVKA

Předmět smlouvy a označení produktu:

 1. Předmětem smlouvy je nákup a prodej živých akcí – kurzů a školení. Jejich specifikace a jednotlivé varianty, včetně jejich obsahu, jsou uvedeny na webových stránkách https://www.mila.je.
 2. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností jsou uvedeny na webových stránkách https://www.mila.je. Cena je vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webových stránkách.

Objednávka:

 1. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká odesláním závazné přihlášky na kurz. Přihlášku odešle Kupující prostřednictvím elektronického formuláře na https://www.mila.je, kliknutím na tlačítko „registrovat“. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři.
 2. Pokud je Kupující pouze zprostředkovatelem platby, ale kurzu se zúčastní osoba třetí, má třetí osoba povinnost zaslat své osobní údaje požadované ve webovém formuláři na e-mailovou adresu mila@mila.je. Zasláním údajů třetí osoba potvrzuje svou účast na kurzu a zároveň souhlasí se zpracováním osobních údajů.

 

III. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

 1. Cena produktů, zboží, kurzů a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na webových stránkách Prodávajícího.
 2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.
 3. Platbu za kurz je možné uhradit bankovním převodem na účet č. 2001536041/2010, vedený u FIO banka, a.s.
 4. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek Kupujícího uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

 

IV. STORNO PODMÍNKY

 1. V případě, že se Kupující nebo třetí osoba nemůže zúčastnit, je povinen bezodkladně svoji neúčast sdělit Prodávajícímu na e-mail mila@mila.je, v němž uvede svoje jméno a dále název, termín a místo konání kurzu.
 2. V případě zrušení kurzu ze strany Prodávajícího Prodávající dle volby Kupujícího vrátí Kupujícímu zaplacenou částku v plné výši nebo ji Kupující může využít na jiný kurz z nabídky Prodávajícího.
 3. Zruší-li Kupující svoji účast více než 14 dní před konáním kurzu vzniká Kupujícímu nárok na 100% vrácení uhrazené částky.
 4. Zruší-li Kupující svoji účast méně než 14 dní před konáním kurzu nebo se na kurz bez předchozí omluvy a vůbec se nedostaví vzniká Prodávajícímu nárok na storno poplatek ve výši 100 % uhrazené částky, který je Prodávající oprávněn započíst vůči částce, která má být Kupujícímu vrácena.
 5. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana – Kupující porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 3 dnů po době splatnosti.

 

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY SPOTŘEBITELE

 1. Je-li kupujícím Kupující spotřebitel, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
 2. Pro odstoupení od smlouvy v této lhůtě je nutno dodržet níže uvedené podmínky:
  – Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být Prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
  – Kupující odešle e-mail na mila@mila.je spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.
  – Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.
  – Peníze za produkt/zboží budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

 

VI. PODMÍNKY KONÁNÍ KURZŮ A ŠKOLENÍ

 1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu v kurzech nebo školeních (změna osnovy nebo harmonogramu kurzu, změna místa konání, změna učebny, změna učebního materiálu atd.). Všechny případné změny budou Kupujícímu kurzu nebo školení oznámeny e-mailem, telefonicky nebo SMS zprávou uvedených v objednávce.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo nepořádat kurz nebo školení v případě nedosažení minimálního počtu Kupujících (účastníků), který je uveden v oznámení o konání kurzu nebo školení a nabídnout přihlášeným Kupujícím možnost absolvovat objednaný kurz nebo školení v náhradním termínu, anebo vrátit uhrazenou kupní cenu.
 3. Prodávající může z důvodu naplnění kapacit kurzu nebo školení od smlouvy odstoupit v následujících případech: a) jestliže přihlášený Kupující neuhradil ve stanovené lhůtě kupní cenu, může být nahrazen jiným Kupujícím, b) jestliže byla kapacita kurzu naplněna ještě před připsáním platby Kupujícího na účet Prodávajícího a už není možné z kapacitních důvodů počet účastníků zvýšit. Dnem úhrady se rozumí připsání platby na účet Prodávajícího.

 

VII. REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. V případě reklamace je Kupující povinen zaslat reklamaci na e-mail mila@mila.je
 2. Prodávající je povinen Kupujícímu spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 3. V případě uplatnění reklamace Kupujícím spotřebitelem rozhodne Prodávající o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace přiměřeně prodloužit po domluvě s Kupujícím spotřebitelem. Po uplynutí lhůty, resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 4. V případě uplatnění reklamace Kupujícím podnikatelem rozhodne prodávající o reklamaci do 60 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí vyřízení reklamace bude Kupující podnikatel prodávajícím informován na kontaktní e-mail.

 

VIII. OCHRANA ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies upravují Zásady ochrany osobních údajů prodávajícího dostupné na webové stránce internetového obchodu.

 

IX. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Vyřizování stížností Kupujících zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy mila@mila.je. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím spotřebitelem z kupní smlouvy.
 3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji na základě příslušného oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách Prodávajícího specifikovaných v bodě 1.1.
 2. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
 3. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 4. Toto znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1. února 2020.

KONTAKTUJTE NÁS

Telefon: +420 777 584 026
E-mail: mila@mila.je

PODPOŘTE NÁS

DARUJME.CZ

PROVOZOVATEL

Jsme MILA, z.s.
Wuchterlova 362/11
160 00 Praha 6

IČO: 07543654